MANTENIMENT D’AUS DE CORRAL PER AUTOCONSUM

INFORMACIÓ SOBRE EL MANTENIMENT D’ AUS DE CORRAL PER AUTOCONSUM

Arran de la confirmació d’un focus d’influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus salvatges a les mitjanes del riu Segre, la Direcció General  d’Agricultura i Ramaderia està pendent d’intensificar la vigilància passiva en qualsevol explotació.
Per aquest motiu des de l’Ajuntament, fem divulgació dels requeriments de les petites explotacions avícoles d’autoconsum, i de la importància i obligació de notifica qualsevol sospita de malaltia.
Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

Clicar per a veure TripticAus