MATRÍCULA ESCOLA BRESSOL “ELS PLANÇONS” 2020

elsplancons

MATRÍCULA DEL 17 AL 23 DE JUNY

Documentació a presentar:

  • Una fotocòpia del carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.Quan no es tingui el carnet de vacunacions s’ha de presentar el carnet de salut de l’infant o un certificat mèdic oficial amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents. Si l’infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  • El DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció. Si en formalitzar la matrícula es modifica el domicili familiar respecte l’al·legat en el procés de preinscripció, i aquest nou domicili implica que la sol·licitud de preinscripció hauria obtingut una puntuació inferior pel criteri de prioritat de proximitat del domicili familiar, el centre ha d’informar d’aquesta circumstància a la comissió de garanties d’admissió corresponent per tal que es pugui investigar si ha existit un possible frau en el procés de preinscripció.
  • 1 Fotografia del nen o de la nena.
  • Full de dades i autorització del pare/mare o tutor/a legal: us podeu descarregar el document aquí
  • Full d’autorització de cobrament bancari: us el podeu descarregar el document aquí