DOCUMENTACIÓ NOMENAMENT JUTGE/ESSA DE PAU

Termini de presentació de sol·licituds fins el 14 de febrer.

Adjuntar també  fotocòpia del DNI i Currículum Vitae

INSTÀNCIA GENÈRICA

DECLARACIÓ JURADA