Edictes

Exercici: 2022 Bop: 116-0 Edicte: 5419 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5198 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Informació pública de l'aprovació d'un conveni urbanístic de permuta
Exercici: 2022 Bop: 110-0 Edicte: 5060 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 110-0 Edicte: 5053 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Informació pública del Projecte de millora de l'accessibilitat a la zona de Melianta
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4668 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació d'estabilització de l'Ajuntament de Fontcoberta
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4358 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació inicial del projecte executiu de sanejament i depuració del nucli de Vilavenut. TM de Fontcoberta
Exercici: 2022 Bop: 92-0 Edicte: 3911 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2022 Bop: 84-0 Edicte: 3485 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la gestió, inspecció i recaptació de Fontcoberta
Exercici: 2022 Bop: 69-0 Edicte: 2683 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de les taxes del cementiri municipal
Exercici: 2022 Bop: 69-0 Edicte: 2682 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenaça fiscal núm. 1, reguladora de l'Impost de béns immobles