Factura electrònica

L’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, obliga les persones jurídiques (societats, UTEs…) que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública a remetre les factures electrònicament.

Amb l’objectiu de millorar-ne la seguretat, els terminis i l’agilitat en la tramitació, l’Ajuntament ha establert com a obligatòria la presentació de les factures en format electrònic, sigui quin sigui l’import de les mateixes.

Pel que fa als proveïdors no obligats per l’article 4 de la Llei 25/2018, es recomana també que, per seguretat, rapidesa i comoditat, utilitzin majoritàriament al factura electrònica, tot i que podran lliurar les factures per correu ordinari, presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o en format digital a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

L’enllaç a la nostra bústia electrònica, on es pot trobar l’operatiu i tota la informació necessària que requereix el sistema per tal de poder enviar les factures electrònicament, és: https://efact.eacat.cat/bustia . El codi DIR3 és: L01170715.